Full frihet til å avtale barnebidrag

Full frihet til å avtale barnebidrag

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Barnebidrag

Foreldre har full frihet til å avtale barnebidrag seg i mellom. Hvis foreldrene ikke blir enige, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden, som i praksis er trygdekontoret i kommunen. Antallet rettssaker om bidrag har sunket betraktelig etter at bidragsreglene ble endret.

Innhold

  1. Bidragsfogden kan fastsette barnebidraget

Mer firkantede og sjablongmessige bidragsregler har redusert betydningen av skjønnsmessige vurderinger når bidrag fastsettes. Dermed har færre foreldre behov for rettens hjelp til å fastsette barnebidraget. Trygdeetaten tilbyr en egen bidragsveileder på sine nettsider. Ved hjelp av denne kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må betale i barnebidrag.

Barnebidraget fastsettes med utgangspunkt i mors og fars inntekt, omfanget av samværet og kostnadene forbundet med barna. Kostnadsnøkkelen er fast og avhenger av barnas alder. Beregningen av barnebidrag tar også hensyn til den bidragspliktiges familiesituasjon, herunder hvor mange barn han eller hun har forsørgeransvar for.

Bidragsfogden kan fastsette barnebidraget

Foreldre har full avtalefrihet når det gjelder barnebidrag til barna. Hvis foreldrene ikke blir enige, blir barnebidraget fastsatt av bidragsfogden, i praksis trygdekontoret i kommunen. Begge foreldrene kan når som helst be bidragsfogden fastsette barnebidraget, selv om foreldrene har inngått en privat avtale om barnebidrag.  

En vanlig misforståelse når det gjelder barnebidrag, er at det ikke skal betales barnebidrag når barna har delt bosted, det vil si når barna bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene. I disse tilfellene skal den av foreldrene som tjener mest, som en hovedregel betale barnebidrag, med mindre foreldrene avtaler noe annet seg i mellom.

Relaterte artikler

Uenighet om bosted og samvær

Oppdatert 23.10.2014 Emner: Barn og foreldre , Barnefordeling , Barns bosted og samvær

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos? Disse spørsmålene skaper en rekke konflikter mellom foreldre som går fra hverandre. Lovens hovedprinsipp er at hensynet til barna skal være avgjørende.

Les mer om bosted og samvær

Hva innebærer felles foreldreansvar?

Oppdatert 11.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Barnefordeling , Foreldreansvar

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Advokatene opplever at mange ikke vet hva foreldreansvaret innebærer, og en del blander sammen foreldreansvar med fast bosted.

Les mer om felles foreldreansvar

Krevende rettssaker om barnefordeling

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Barnefordeling , Barns bosted og samvær

Rettssaker om fast bosted og samvær er tunge og krevende for alle involverte, ikke minst for de barna tvisten gjelder. Erfarne advokater råder foreldre til å prøve flere runder hos familierådgiver før de går rettens vei. Saksbehandlingsreglene i barneloven åpner for megling i rettens regi i forkant av en ordinær rettssak.

Les mer om barnefordeling

DNA-tester avgjør farskap

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Farskapstest

Når et barn blir født i ekteskap, regnes morens ektemann automatisk som far til barnet, selv om han ikke er den biologiske faren. Farskapssaker avgjøres ved DNA- tester.

Les mer om farskap og DNA-tester

Vergemål og fremtidsfullmakt

Oppdatert 26.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Forskudd på arv , Livsarvinger , Vergemål for mindreårige og voksne , Kjøp og salg

Hva skjer når din demente mor eller far har havnet på gamlehjem og ikke lenger er i stand til å styre sine egne økonomiske midler? Har du lov til å selge dine gamle foreldres hus mens de ennå er i live? Og kan du kreve å få utbetalt forskudd på arv i en vanskelig livssituasjon?

Les mer

Treff i Finn advokat

Totalt 1054 advokater innen Barn og foreldre.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet